wandelcoaching-meetbaar-effectief-agnes-van-den-berg

Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Er zijn echter nog weinig objectieve gegevens bekend over de effectiviteit van wandelcoaching.

Om hier meer inzicht in te krijgen deed Prof. Agnes van den Berg, met medewerking van Het Coach Bureau, onderzoek naar de effecten van wandelcoaching. Agnes van den Berg is in Nederland één van de pioniers van het onderzoek naar natuur en gezondheid. Ze geniet nationale en internationale bekendheid door haar vele publicaties en is een veelgevraagd spreker over dit onderwerp.

Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd in het rapport ‘Effectmeting wandelcoaching, onderzoeksrapport’, in november 2016 (link naar volledig rapport aan het eind van dit artikel).

Het rapport presenteert de resultaten van een gecontroleerde effectstudie naar het wandelcoachprogramma ‘Ontdek je talent’ van Het Coach Bureau. Aan de hand van een voormeting en twee nametingen (halverwege en na afloop van het programma) zijn de vorderingen en ervaringen van 20 deelnemers aan het wandelcoachprogramma vergeleken met een passieve controlegroep van 20 deelnemers met vergelijkbare stressproblematiek die geen wandelcoaching kreeg.

Onderzoeksvragen

De belangrijkste onderzoeksvragen waren:

1. Leidt wandelcoaching – in vergelijking met een passieve controlegroep – tot meetbare positieve veranderingen in de (werk)stress, het welbevinden en de gezondheid van de deelnemers?

2. Ervaren de deelnemers aan de wandelcoaching een meerwaarde van de natuurlijke omgeving, en zo ja, waaruit bestaat deze meerwaarde?

Resultaten

De resultaten laten zien dat deelnemers aan de wandelcoaching, in vergelijking met de controlegroep, tijdens de nametingen minder symptomen van burn-out, minder psychische en lichamelijke stressklachten, minder problemen met concentratie en aandacht, en minder problemen met sociaal functioneren rapporteerden. Ook rapporteerden de deelnemers aan de wandelcoaching tijdens de nametingen meer werkplezier, bevlogenheid op het werk, hoop, zelfwaardering, en mindfulness, en tevredenheid met hun leven dan de deelnemers aan de controlegroep. Er kan dus worden geconcludeerd dat wandelcoaching aantoonbare significante positieve effecten heeft op (werk)stress, welzijn en gezondheid.

Reactie De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland gelooft in de positieve relatie tussen natuur en gezondheid om de kwaliteit van leven voor jong en oud, werkend en niet werkend te verhogen. Daarom werkt De Friesland uit overtuiging samen met natuur-, wandel- en buitensportorganisaties. Het wandelcoach onderzoek richt zich op mensen met burn-out /werkstress gerelateerde klachten. Het is terecht dat hier aandacht aan wordt besteed want psychische klachten en werkstress worden steeds vaker opgegeven als reden van verzuim en mensen met een burn-out blijven steeds langer thuis. De impact zowel zakelijk als privé wordt steeds groter. En dat is zorgelijk omdat hier voor de werkgever veel kosten mee gepaard gaan en niet in de laatste plaats ook veel leed voor de betrokkenen zelf. De resultaten van dit eerste wetenschappelijke onderzoek tonen aan dat Wandelcoaching een probaat middel kan zijn om burn-out en stress gerelateerde klachten te voorkomen én dat het mensen helpt op weg naar herstel en een vitaler leven. Het programma en de natuur draagt significant beter bij aan het herstelproces dan mensen hun eigen weg te laten vinden. Dit stimuleert De Friesland om samen met de relevante partners verder te onderzoeken hoe de positieve effecten van de natuur kunnen bijdragen aan vitaliteit en gezondheid. De Friesland wil vanuit haar missie Samen Vitaal Leven de ontspannende en gelijkertijd vitaliserende werking van de natuur graag onder de aandacht brengen bij een breed publiek. Dit omdat het kan bijdragen aan meer zelfregie en de omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

agnes-van-den-berg

Agnes van den Berg foto: Servaas Neijens

De samenvatting, onderzoeksvragen en 1e alinea van de resultaten zijn integraal overgenomen uit: ‘Effectmeting wandelcoaching, onderzoeksrapport’ door Agnes van den Berg, november 2016

Lees hier het volledige onderzoeksrapport Effectmeting wandelcoaching door Agnes van den Berg

Hilde Backus van Het Coach Bureau | wandelcoach.nl

Over Het Coach Bureau

Je las een blogartikel van wandelcoach.nl, de website van Het Coach Bureau van Hilde Backus. Leuk dat je op onze website bent!

Opleidingen voor wandelcoaches
Ben je geïnteresseerd in het vak van wandelcoach? We bieden verschillende opleidingen en trainingen.

Loopbaancoaching & talentontwikkeling
Ben je een professional of manager op HBO/WO-niveau? Heb je het gevoel dat je meer uit je werk en leven zou kunnen halen? Daar helpen we je graag bij.

Nieuwe artikelen direct per e-mail ontvangen?
Meld je dan aan voor ons gratis e-zine!

Meld je aan voor het gratis e-zine van Het Coach Bureau